Verktyg och tips för barns bästa i pågående samhällskris

Välkommen till vår webbaserade utbildning: 

Tips och verktyg för barns bästa i pågående samhällskris

Barn är alltid beroende av hur väl vuxna förmår möta deras behov och skapa trygga uppväxtförhållanden. I samband med den djupt omvälvande samhällskris som nu pågår under Coronapandemins utbrott och spridning, ställs denna samlade vuxenförmåga på sin spets. Beroende på hur väl alla olika samhällsaktörer förmår samverka för att möta barns bästa under och efter den pågående krisen, kommer barn och unga klara de många negativa effekterna av pandemin, mer eller mindre bra. Det som görs för barns bästa nu kommer ha stor påverkan för barn här och nu men även ge långsiktigt djupa avtryck för framtiden, både för enskilda individer och samhället i stort. Det globala hållbarhetsmålet nr 17 pekar på betydelsen av att olika aktörer aktivt samverkar för att möta de hållbarhetsutmaningar vi alla står inför. Genom detta webinar vill vi inspirera till fler proaktiva samarbeten och kreativa företagsinitiativ med fokus på barns behov och bästa. När den pågående krisen väl är över kommer barns behov av olika stödinsatser sannolikt att ha ökat eftersom deras uppväxtvillkor i olika hög grad påverkas av t ex föräldrars försörjningsförmåga och hälsa.

Innehåll:          

Webinaret kommer konkret belysa hur företag, kan initiera aktiviteter för att möta barns behov och rättigheter, i enlighet med FNs Global Compacts Barnrättsprincip /CRBP nr 9, kopplat till samhällskriser. Följande frågeställningar kommer att belysas:

  • Introduktion till FNs barnrättsprinciper för företag.
  • Covid-19 –vilka är några av de akuta effekterna för barn och unga?
  • Vilka barnrättsaspekter gör företag klokt i att väga in i sina responser i samband pågående pandemi samt den efterföljande beredskapen för barns sociala utsatthet?
  • Hur gör man en snabb GAP-analys av sitt företags möjlighet att spela roll för barn under och efter en global kris som Corona? Vad är en CRIA?(Child Rights Impact Assessment?)
  • Hur kan företag snabbt komma igång för att möta barns behov i samband med kriser?.
  • Vad har Rädda Barnen på gång som kan förstärkas av företags olika insatser och spetskompetenser? Exempel ges.
  • Diskussion och frågor

Datum:             

Torsdagen den 7:e maj         13.00 – 14.30                  Via Microsoft Teams

Tisdagen den 19:e maj             9.00 – 10.30                   Via Microsoft Teams

 

Anmälan:         

Skicka ett mail till malin.dahlberg.markstedt@rb.se för anmälan.

Länk till utbildningen som är gratis skickas efter anmälan. (uppge också vilket datum du deltar i)

 

Utbildningsansvarig:

Malin Dahlberg Markstedt, Manager CRB


Malin är jurist i botten, arbetar sedan 2014 som Manager för Rädda Barnens konsultbolag; Child Rights and Business. Hon har arbetat med barns behov och rättigheter i flera olika roller under de senaste 20 åren. Bl a som GS för Global Child Forum, Stabskoordinator hos Barnombudsmannen, och har en bakgrund från Childhood och 2 statsrådsstaber i regeringskansliet. .